+420 257 213 950
  info@itcredit.cz

Informace o zpracování osobních údajů dlužníků

Informace o zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Společnost IT credit, s.r.o.  si je vědoma důležitosti soukromí a ochrany osobních údajů dlužníků při procesu správy a vymáhání pohledávek, a proto prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečnost osobních údajů je pro společnost IT credit, s.r.o. absolutní prioritou.

Správce osobních údajů

IT credit, s.r.o., IČO: 26444437, sídlo: Praha 8, Pernerova 502/50, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce č. 82679 (dále jen „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 14 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Praha 8, Pernerova 502/50, PSČ 18600

e-mail: info@itcredit.cz

telefonní číslo: +420 257 213 950

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

e-mail: dpo@itcredit.cz

Právní základ pro zpracování

Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.

Účel zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože máte vůči nám nebo nějakému našemu zákazníkovi splatný dluh, a to za účelem efektivní komunikace a efektivního řešení dluhu (mimosoudní, soudní či exekuční cestou).

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v takovém rozsahu, abychom mohli poskytovat a využívat služby spojené s vymáháním pohledávek a řešením správy pohledávek mimosoudně, soudně a exekučně, které souvisí s předmětem našeho podnikání, abychom mohli splnit naše zákonné povinnosti a chránili naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy věřitelů a dlužníků, včetně jejich zástupců, a těch, kteří mají společné a nerozdílné závazky vůči dlužníkovi, jako je společník, ručitel atd.

Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

Jaká jsou Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

  • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
  • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
  • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
  • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
  • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
  • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků,
  • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
  • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz

 

V případě jakéhokoliv nesouhlasu a Vašich práv, nás kontaktujte na výše uvedených kontaktech.